Behov av nya lägenheter i Stockholm

Läget på bostadsmarknaden i Stockholm-Mälarregionen är i dag att det behövs väldigt många nya bostäder. Man räknar med att det kommer att behövas upp emot en halv miljon nya bostäder räknat på en period fram till år 2030. För att komma fram till dessa siffror har man räknat på den befolkningsprognos som finns idag. Siffrorna man kommit fram till är dock något osäkra eftersom nästan all befolkningsökning i Sverige som helhet beräknas komma från invandring. Dessa siffror är således mycket osäkra då det fort kan svänga och invandringen minska. Om vi dock förutsätter att siffrorna står sig kan man räkna med att det behövs en stor nypproduktion av bostäder. Det stora behovet skulle betyda att det behöver byggas så mycket som 19 000 nya lägenheter per år. Den största delen av denna nyproduktion räknar man med kommer att behövas i Stockholmsregionen. Man talar idag om så mycket som 80 procent vilket innebär många nya lägenheter i området. Man kan också räkna med att den allt större del av lägenhetssökarna kommer att vara äldre. Vi har sett många reportage och artiklar om att befolkningen tenderar att bli allt äldre och att det kommer att finnas fler och fler aktiva pensionärer. Dessa har andra krav på sina bostäder än unga människor och vi kan räkna med att utbudet av nya lägenheter kommer att ha en något annorlunda struktur än idag. Något som också kan komma att påverka det utökade behovet är eventuella uteblivna realinkomstökningar och i hur stor utsträckning människor väljer att flytta. Det är alltså ingen heltäckande prognos man har att utgå ifrån eftersom så många parabler innehåller osäkerhetsfaktorer. Eftersom beräkningarna ändå visar på sådana stora behov kan vi kanske med försiktighet dock räkna med att behovet av bostäder i storstadsregionen kommer att öka.